โครงการต้นกล้า เรียนรู้ คู่ คุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการต้นกล้า เรียนรู้ คู่ คุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

___________________________________________________

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต้นกล้า เรียนรู้ คู่ คุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565