โครงการห้องสมุด กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2565

โครงการห้องสมุด กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2565

__________________________________________________________________________________________________

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดโครงการห้องสมุด โดยกิจกรรมวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ประกอบไปด้วย
1. ตอบปัญหาความรู้ทั่วไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
2. แข่งขันเปิดพจนานุกรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3