ระเบียบการแต่งงายนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

ระเบียบการแต่งงายนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

______________________________________________________

ประกาศจากทางโรงเรียน🛎
เรื่อง ระเบียบการแต่งงายนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป