ตรวจสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม

ตรวจสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม

______________________________________________________________

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ทางสำนักงานสาธารณสุขได้เข้าตรวจสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม เพื่อสุขอนามัยของนักเรียน