รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566

_______________________________

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
🏰รับสมัครนักเรียนระดับชั้น
🍼ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       รับนักเรียนที่เกิดระหว่าง วันที่ 17 พ.ค. 63 – 16 พ.ค. 64
🥁ชั้นอนุบาล 1                  รับนักเรียนที่เกิดระหว่าง วันที่ 17 พ.ค. 62 – 16 พ.ค. 63
✏️ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   รับนักเรียนที่เกิดระหว่าง วันที่ 17 พ.ค. 59 – 16 พ.ค. 60
📚ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เอกสารและหลักฐานการรับสมัคร

  1. รูปถ่าย (สวมชุดนักเรียน) 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาสูติบัตรนักเรียน  จำนวน 2 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 2 ฉบับ
  4. ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (เฉพาะนักเรียนที่สมัครชั้น ม.1)
  5. สำเนาบัตรประชาชน บิดา-มารดา จำนวน 2 ฉบับ
  6. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา-มารดา จำนวน 2 ฉบับ
  7. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล)
📝สมัครได้ที่ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ในวัน-เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
📨สอบถามเพิ่มเติม ☎️0-5622-2214