แกนนำ STRONG ต่อต้านทุจริต ให้ความรู้ เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม

แกนนำ STRONG ต่อต้านทุจริต ให้ความรู้ เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม

_______________________________________________________________________

นักเรียนแกนนำ STRONG ต่อต้านทุจริต ได้ให้ความรู้ เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม ให้กับน้องๆ ช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า