นิเทศ ติดตาม โครงการการสร้างเยาวชนแกนนำและการสร้าง Best Practice ต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา

นิเทศ ติดตาม โครงการการสร้างเยาวชนแกนนำและการสร้าง Best Practice ต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา

_____________________________________________________________________________________________________________

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เข้ารับการนิเทศ ติดตาม โครงการการสร้างเยาวชนแกนนำและการสร้าง Best Practice ต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา จังหวัดนครสวรรค์