ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน

ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน

____________________________________________________________________________________________

เนื่องด้วยระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 เป็นวันหยุดราชการ หยุดต่อเนื่องหลายวัน นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ทางโรงเรียนจึงได้ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน เพื่อความปลอดภัยและลดการแพร่เชื้อ