นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

______________________________________________________________________________________________________

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ในช่วงบ่าย นายสุธีร์ สุขฟอง ผอ.สำนักการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้มานิเทศ ติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก