คุณครูปฐมวัยและคุณครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้ารับการอบรมโครงการการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและสังคม “นวัตกรรมการอ่านแบบกระบวนการ 3R

คุณครูปฐมวัยและคุณครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้ารับการอบรมโครงการการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและสังคม “นวัตกรรมการอ่านแบบกระบวนการ 3R

_______________________________________________________________________________________

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 คุณครูปฐมวัยและคุณครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้ารับการอบรมโครงการการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและสังคม “นวัตกรรมการอ่านแบบกระบวนการ 3R สำหรับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาทักษะ EF เด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์ covid-19” ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท.7)