ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

_________________________________________________________________________________________

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน ได้ทำการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565