ประชุมและระดมความคิดในงานวิจัย เรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาความฉลาดในการตัดสินใจตามแนวคิดทักษะสมอง EF เพื่อป้องกันอุบัติภัยในเด็กปฐมวัย

ประชุมและระดมความคิดในงานวิจัย เรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาความฉลาดในการตัดสินใจตามแนวคิดทักษะสมอง EF เพื่อป้องกันอุบัติภัยในเด็กปฐมวัย

_________________________________________________________________________________________

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหาร ครูปฐมวัย ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้เข้าร่วมประชุมและระดมความคิดในงานวิจัย เรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาความฉลาดในการตัดสินใจตามแนวคิดทักษะสมอง EF เพื่อป้องกันอุบัติภัยในเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์