อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

__________________________________________________________________________________________

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูโรงเรียนวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์