รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564-2568)

รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564-2568)

_________________________________________________________________________________________

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564-2568) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 🎖🎓