ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2565

__________________________________________________________________________________________

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 11 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2565