โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

โครงการฝึกอบรม “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” 

____________________________________________________________________________________________________________

ระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้จัดโครงการฝึกอบรม “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” โดยได้รับเกียรติจากนายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด

     การฝึกอบรมลูกเสือครั้งนี้จัดพื่อให้ลูกเสือได้เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ดังคำขวัญลูกเสือจิตอาสาพระราชทานที่ว่า “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” 🐯🎖