นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตรวจ ATK ครั้งที่ 1 พร้อมประชุมผู้ปกครอง

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตรวจ ATK ครั้งที่ 1 พร้อมประชุมผู้ปกครอง

__________________________________________________________________________________________

วันที่ 4 มกราคม 2565 (ในช่วงเช้า)
🦠🔬นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ ATK ครั้งที่ 1 ผลการตรวจ ATK ทุกคน ผลเป็นลบ Nagative “ไม่พบเชื้อ” 👍🏻
📚🎒และทางโรงเรียนได้มีการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นป.4-6 เพื่อชี้แจงนโยบายและทำความเข้าใจในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20019