ผู้บริหาร สถานศึกษา คณะครู บุคลากรในโรงเรียนทุกคน ร้านค้าในโรงเรียน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตรวจ ATK ครั้งที่ 1

ผู้บริหาร สถานศึกษา คณะครู บุคลากรในโรงเรียนทุกคน ร้านค้าในโรงเรียน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตรวจ ATK ครั้งที่ 1

———————————————————————————————————————————————————–

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 (ในช่วงบ่าย) ผู้บริหาร สถานศึกษา คณะครู บุคลากรในโรงเรียนทุกคน ร้านค้าในโรงเรียน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ ATK ครั้งที่ 1 ผลการตรวจ ATK ทุกคน ผลเป็นลบ Negative (1 ขีด) “ไม่พบเชื้อ” 👍🏻