ประเมินสถานศึกษา “รางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564” ระดับจังหวัด

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม  รับการตรวจประเมินสถานศึกษา “รางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564” ระดับจังหวัด

โดยได้รับเกียรติจาก นายสมพร พุฒกาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 รองประธานกรรมการ นางเตือนใจ โลหะเวช ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ นายปรีชา ภักดีไตรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 กรรมการ นางสาวอัมพร อินทรอาษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 กรรมการ นางมณฑิรา บุตโยธี ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กรรมการ นางนันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 กรรมการและเลขานุการ และน.ส.อิศราภรณ์ จันทร์สิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ นางสาวดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมิน พร้อมกันนี้มีนายวิศิษฐ์ ศิริวัฒพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) ร่วมเป็นเกียรติในงาน

ในการตรวจประเมินฯ ทางโรงเรียนได้รายงานการดำเนินการด้านต่างๆ รวมถึง การดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องใน 4 ด้าน ประกอบด้วย
    1.ด้านคุณภาพเด็ก
    2.ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
    3.ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
    4.ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
นอกจากการนำเสนอการพัฒนาการเรียนการสอนมีการนำเสนอผลงานรางวัลต่างๆของโรงเรียน การแสดงความสามารถของนักเรียน การนำเสนอผลงานของคณะครูและนักเรียนในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา อาทิ ธนาคารของหนู , ชวนน้องเล่านิทาน , สานฝันรักการอ่าน , มือน้อยๆ ร้อยเรียงประสบการณ์ , หนูน้อยนักทดลอง , เชพจิ๋วยอดนักปรุง , Playland แดนหรรษา , Let’s move มาเคลื่อนไหวกันเถอะ
“ผลการประเมินโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้รับรางวัลชมเชย ระดับจังหวัด ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564”