สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์มอบทุนนักเรียนเรียนดี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรรราม ได้รับทุนการศึกษาเรียนดีจำนวน 3 ทุน จากสโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์