เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญและยุวกาชาดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญและยุวกาชาดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

_______________________________________________________

ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2565 ลูกเสือสามัญและยุวกาชาดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือภูมิรพีแคมป์ ต.หนองกรด อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญและยุวกาชาดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2565