กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศจากทางโรงเรียน
เรื่อง กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
     โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามขอแจ้งกำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยยังคงจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online) จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง