โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีฯ เข้าร่วมอบรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน โดยมีการฝึกและทดสอบการใส่ชุด PPE และการใช้ชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจแอนติเจน (Antigen test kit) ชนิดตรวจด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564