ตารางเรียนการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ (On Line)

ตารางเรียนการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ (On Line)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังน่าเป็นห่วง ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดรูปแบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา (On Site) ได้ จึงต้องจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบออนไลน์ (On Line) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

✏ดังนั้น ขอให้นักเรียนหรือผู้ปกครองสแกนคิวอาร์โค้ดแอพพลิเคชั่นไลน์ระดับชั้นของนักเรียน เพื่อติดต่อกับครูผู้สอน และเรียนรูปแบบออนไลน์ต่อไป

📍ขั้นตอนการเรียน
1. สแกน QR CODE ระดับชั้นของตนเอง
2. เข้าเรียนตามตารางสอนที่กำหนด
3. ทบทวนบทเรียน และทำแบบฝึกหัดที่คุณครูมอบหมาย