อบรม google sites

คณะครูอบรม google sites

________________________

วันที่ 9, 13 พฤษภาคม 2567 คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์เก็บผลงาน ว.PA (E-portfolio) ด้วย google sites