ผู้บริหาร ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ ครูฝ่ายวิชาการเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21

ผู้บริหาร ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ ครูฝ่ายวิชาการเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21

_____________________________________________

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และคุณครูฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมอบรมการนำตัวชี้วัดระหว่างทางกับตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจากนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรม