อบรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายนอก

อบรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายนอก

_____________________________________

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เข้าร่วมการอบรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจาก ศน.จรัญญา กล้วยพันธิ์งาม ศึกษานิเทศก์เทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นวิทยากรในการอบรม