รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

_________________________________________________

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ในช่วงบ่าย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) เพื่อให้นักเรียนและประชาชนบริเวณชุมชนรอบโรงเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและเห็นความสำคัญของการต้านยาเสพติด