เปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (On Site)

เปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (On Site)

เรื่อง เปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (On Site)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามขอแจ้งการเปิดเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (On Site) จากวันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม เป็นวันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564
ระหว่างที่โรงเรียนปิดขอให้นักเรียนทบทวนบทเรียนและทำแบบฝึกหัด (On Hand) และเข้าเรียนออนไลน์ (On Line) ตามตารางเรียนที่กำหนด
📍หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง