การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)

การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)

_________________________________________

วันพุธที่ 28 ก.พ. 2567 นายเจนวิทย์ ปะเมโท ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Nt การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทฺธิวราราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ
1. ความสามารถด้านภาษา (Literacy)
2. ด้านคำนวณ (Numeracy)
3. ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)
นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามมารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพต่อไป