การเขียนโค้ดด้วย Virtual Robots

การเขียนโค้ดด้วย Virtual Robots

______________________________

วันที่ 18 มกราคม 2567 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 30 คน เข้าร่วมการอบรม “การเขียนโค้ดด้วย Virtual Robots” ณ ศูนย์การเรียนรู้โค้ดดิ้งและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต