เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ – เนตรนารี ปีการศึกษา 2566

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ – เนตรนารี ปีการศึกษา 2566

__________________________________________________

ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ – เนตรนารี ปีการศึกษา 2566