เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566

_______________________________________________

ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566