กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองและยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองและยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566

________________________________________________

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองและยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566