อบรมโปรแกรมDemy.app

อบรมโปรแกรม Demy.app
__________________________

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมการอบรมขยายผลการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการชั้นเรียน Demy.app