กิจกรรมวันคริสต์มาส โครงการ We love English ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันคริสต์มาส โครงการ We love English ปีการศึกษา 2565 

_________________________________________________

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โครงการ We love English ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงประเพณีวัฒนธรรมเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมชาวตะวันตกกับวัฒนธรรมไทย