ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12/2565

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12/2565

___________________________________

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์