กิจกรรมออมทรัพย์เพื่ออนาคต

กิจกรรมออมทรัพย์เพื่ออนาคต

___________________________

วันที่ 13 มีนาคม 2567 ผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในกิจกรรมออมทรัพย์เพื่ออนาคต โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม