วันแห่งความภาคภูมิใจ 2566

วันแห่งความภาคภูมิใจ 2566

__________________

วันที่ 15 มีนาคม 2567 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดกิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยท่านผอ.ดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้สำเร็จการศึกษาอีกทั้งท่านผู้บริหารและคุณครูพี่เลี้ยงได้มอบของขวัญของที่ระลึกให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ได้ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา