ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม.3

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม.3

________________________

🎉ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.เกวรินทร์ นาคศาลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม🎊💐