นิเทศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

นิเทศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

________________________________

วันที่ 6 กันยายน 2566 นายธนภัสสร์ ทองเมืองธัญเทพ ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้มานิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา (Anti-Corruption Education) ของโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม โดยมีคุณครูกัญญาณัฐ เวียนเสี้ยว ทำการสอนรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2