การอบรมการใช้โปรแกรม Demy.app สำหรับครูแกนนำ

การอบรมการใช้โปรแกรม Demy.app สำหรับครูแกนนำ

_________________________________________

ในช่วงหลังเวลาเลิกเรียนระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 ทางโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการชั้นเรียน Demy.app สำหรับครูแกนนำ