โครงการฉลาดคิดฉลาดซื้อ ปลอดภัยห่างไกลโรค

โครงการฉลาดคิดฉลาดซื้อ ปลอดภัยห่างไกลโรค

__________________________________

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการฉลาดคิดฉลาดซื้อ ปลอดภัยห่างไกลโรค ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์