โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

_____________________________________________________________________

ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2566 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม้ข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์