นิเทศผลการบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษา

นิเทศผลการบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษา

__________________________________________

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม – ท.5 เข้ารับการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษา