รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

เพลง รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

_________________________________________________

-อำนวยการฝึกซ้อม
นางสาวดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายกลยุทธ เปียอยู่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

-ครูผู้ฝึกซ้อม

นางพัชรา ปุณยวัฒนานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ

-ครูผู้ควบคุมการถ่ายทำ
นางสาววนัทดา ศรีปิยะรัต ครูจ้างสอน
-ครูผู้ตัดต่อวิดีทัศน์
นายวิทวัส แก้วสม ครู คศ.1
-รายชื่อนักแสดง
ด.ญ.ธัญรัตน์ เอี่ยมเย็น
ด.ญ.อนุธิดา ศิริโพธิ์
ด.ญ.สุพรรณษา โตทับ
ด.ญ.ณัฐกานต์ ชนสิษฎ์
ด.ญ.เกวรินทร์ นาคศาลา
ด.ญ.ขวัญธิดา ทองใบ
ด.ญ.ณัฐชานันท์ จันทร์อ่อน
ด.ญ.มาลัย ชอยประเสริฐนภา
ด.ญ.ลักษิกา อ่วมคุ้ม
ด.ญ.ดวงหทัย ดีสทัน