นักเรียนระดับชั้นป.4-6 ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ

นักเรียนระดับชั้นป.4-6 ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ

___________________________________

นักเรียนระดับชั้นป.4-6 เข้าร่วมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ โดยวิทยากรวิปัสสนาจารย์จากมูลนิธิการุณย์ต้นปราบ