การแข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565

การแข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565

_____________________________________________________________________________________________________________

ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 ตัวแทนนักเรียนและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1) โครงงานศิลปะ ม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ อันดับที่ 1 (เป็นตัวแทนภาคเหนือแข่งต่อระดับประเทศ)
ผู้แข่งขัน
   1.ด.ญ.อนุธิดา ศิริโพธิ์
   2.ด.ญ.สุพรรณษา โตทับ
   3.ด.ญ.ธัญรัตน์ เอี่ยมเย็น
ครูผู้ฝึกสอน
   1.นางพัชรา ปุณยวัฒนานนท์
   2.นายทัศนัย โพธิ์ทอง
2)การวาดภาพระบายสีระดับชั้น ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญเงินอันดับที่ 18
ผู้แข่งขัน
   1.ด.ญ.ณัฏฐกานต์ ศรีแก้วชาญชัย
   2.ด.ญ.อักษรสวรรค์ กิ่งจันทร์
ครูผู้ฝึกสอน ครูวิสูทธิ์ บุญน้อย
3)โครงงานศิลปะ ระดับชั้น ป.4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน อันดับที่ 9
ผู้แข่งขัน
   1. ด.ญ.ทิชานันท์ เทศดี
   2. ด.ญ.ผ่องพรรณ นุชเวช
   3. ด.ญ.วาสนา คงเพ็ชรศักดิ์
ครูผู้ฝึกสอน นายชาลี เปี่ยมศิริ ,น.ส.วนัทดา ศรีปิยะรัต
4)การแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรมได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ผู้แข่งขัน
   1.ด.ญ.จุฑามาศ ศรีสว่าง
   2.ด.ญ. ณิชาพัชร์ พูลพินิจ
ครูผู้ฝึกสอน นายไพฑูรย์ พุ่มกุมาร
5) การประกวดคัดลายมือ ป.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ผู้แข่งขัน ด.ญ.พลอยปภัส ยอดแก้ว
ครูผู้ฝึกสอน นางนาตยา บาระมี
6) การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้​ (ของใช้) ม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ​ อันดับที่​ 4
ผู้แข่งขัน
   1.นายมงคล​ จันทร์นพ
   2.นายจิรานุวัตน์​ ชนสิษฏ์
   3.นางสาวเสาวณีย์​ รักเขตรวิทย์
ครูผู้ฝึกสอน
   1.นางสาววันวิสา​ ผจญศิลป์
   2.นางสาวอุษาวดี​ วังคะออม
7) การประกวดสื่อนวัตกรรม ครูผู้สอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรัยญเงิน
ครูผู้แข่งขัน นางนิอร เทอดเทียนวงษ์

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ท่านผอ.ดารารัตน์ สุทธิวงศ์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคุณครูที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่