ห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย ระดับ 5 ดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย ระดับ 5 ดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

___________________________________________________________________________

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับ 5 ดาว