ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ (ระดับเทศบาลนครนครสวรรค์) ประจำปีการศึกษา 2565

ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ (ระดับเทศบาลนครนครสวรรค์) ประจำปีการศึกษา 2565

__________________________________________________________________________________________________

    ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเทศบาลนครนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการในระดับภาค ซึ่งจัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565
    ในวันนี้ (28 มิถุนายน 2565) โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยประกอบไปด้วยการแข่งขันประกวดโครงงาน การแข่งขันประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(ครู) และการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
    อีกทั้งทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านรองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ ที่ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้